Aktuālās ES fondu projektu atlases

 

Nr. pēc kārtas

Nosaukums

Projektu iesniegšana

Projektu atlases veids

Atbildīgā iestāde

Sadarbības iestāde

 1.

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

18.03.2016.- 17.05.2016.  Ierobežota projektu atlase Izglītības un zinātnes ministrija Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
2.

1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi", 1. atlases kārta

07.04.2016.- 08.06.2016. Atklāta projektu atlase Izglītības un zinātnes ministrija Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
3.

1.2.1.1. pasākums „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” - 2. atlases kārta

14.03.2016.- 16.05.2016. Atklāta projektu atlase Ekonomikas ministrija Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
4.

2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākums "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība"

05.04.2016.-
31.12.2018.

Ierobežota projektu atlase

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
5.

5.1.2. specifiskais atbalsta mērķis “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās”

22.03.2016.- 31.12.2018. Ierobežota projektu atlase Zemkopības ministrija  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
6.

6.1.3.1. pasākums “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” 

27.04.2016.- 31.12.2018. Ierobežota projektu atlase Satiksmes ministrija Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
7.

6.1.5. specifiskais atbalsta mērķis "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana"

13.07.2015.- 31.12.2018.

Ierobežota projektu atlase

Satiksmes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
8.

6.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”

08.03.2016.- 31.12.2018.

Ierobežota projektu atlase

Satiksmes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
9.

7.1.2.2. pasākums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana”

15.04.2016.-
16.05.2016.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
10.

7.3.1. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos"

13.04.2016.-
12.05.2016.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 11.

9.1.4.4. pasākums “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)”

13.04.2016.-
12.05.2016. 
 Ierobežota projektu atlase  Labklājības ministrija  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
12.

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākums "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"

04.04.2016.- 05.05.2016.

 Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Noslēgtās projektu atlases

 

Nosaukums

Projektu iesniegšana

Projektu atlases veids

Atbildīgā iestāde

Sadarbības iestāde

8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākums "Dalība starptautiskos pētījumos"

18.03.2016.- 25.03.2016.

Ierobežota projektu atlase

Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1.2.2.1. pasākums “Atbalsts nodarbināto apmācībām”

 25.01.2016.-
24.03.2016.

Atklāta projektu atlase

Ekonomikas ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

3.4.1. specifiskais atbalsta mērķis “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai"

 10.02.2016.-
11.03.2016.

 Ierobežota projektu atlase

Tieslietu ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1.2.1.1. pasākums „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” - 1. atlases kārta

25.02.2016.- 11.03.2016.

Ierobežota projektu atlase

Ekonomikas ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2.1.1. specifiskais atbalsta mērķis „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās”

29.01.2016.-
29.02.2016.

Ierobežota projektu atlase

Satiksmes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

3.2.1.2. pasākums “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” 

02.02.2016.- 02.03.2016.

Ierobežota projektu atlase

Ekonomikas ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

4.4.1. specifiskais atbalsta mērķis „Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” 

21.12.2015.-
19.02.2016.

Ierobežota projektu atlase

Satiksmes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8.3.1.1. pasākums “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”

27.01.2016.-
29.02.2016.

Ierobežota projektu atlase

 Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.1.4.1. pasākums “Profesionālā rehabilitācija” (atkārtoti)

12.01.2016.- 25.01.2016.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei ” 

21.12.2015.-
21.01.2016.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.1.4.2. pasākums “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”

18.12.2015.-
19.01.2016.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.2.3. specifiskais atbalsta mērķis "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai"

30.11.2015.-
29.12.2015.

Ierobežota projektu atlase

Veselības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.2.1.3. pasākums ”Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē“

12.01.2016.-
11.02.2016.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

3.4.2. specifiskais atbalsta mērķis "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās"

29.09.2015.-
09.11.2015.

Ierobežota projektu atlase

Valsts kanceleja

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8.2.4. specifiskais atbalsta mērķis “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

06.10.2015.-
06.11.2015.

Ierobežota projektu atlase

Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākums “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi”

30.09.2015.-
30.10.2015.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības
ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2. pasākums “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”

14.09.2015.-
30.10.2015.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākums "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

25.09.2015.-
26.10.2015.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti"

23.09.2015.-
22.10.2015.

Ierobežota projektu atlase

Finanšu ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10.1.2. specifiskais atbalsta mērķis “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem”

23.09.2015.-
22.10.2015.

Ierobežota projektu atlase

Finanšu ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

11.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli”

23.09.2015.-
22.10.2015.

Ierobežota projektu atlase

Finanšu ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

12.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” 

23.09.2015.-
22.10.2015.

 Ierobežota projektu atlase

Finanšu ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā"

17.09.2015.-
15.10.2015.

Ierobežota projektu atlase

Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

9.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, 9.2.2.1. pasākums “Deinstitucionalizācija”

01.09.2015.-
30.09.2015.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2.3.1.1.1.apakšaktivitāte “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” 
ES fondu 2007.– 2013.gada plānošanas perioda ietvaros

02.01.2013.-
30.09.2015.

Atklātas projektu atlases
6. un turpmākās kārtas

Ekonomikas ministrija

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
9.1.4.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”, 9.1.4.1.pasākums “Profesionālā rehabilitācija”

26.08.2015.-
25.09.2015.

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 13. maijā
Uz augšu