ES FONDU AKTIVITĀTES UN PROJEKTI
Masu medijiem   TV un radio raidījumi   Informatīvie pasākumi   Reģionālie SF informācijas centri     ES fondu statuss   ES fondu aktivitāšu kalendārs   Uzlabo fondus!  

Pieteikties jaunumiem

Meklēt mājaslapā

Lapa apmeklēta šodien: 73
Kopš 20-03-2009: 328490

Informācija papildināta 28-07-2015

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu (ESF, ERAF un KF) aktivitātes un projekti

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu (ESF, ERAF un KF) aktivitātes un projekti

Darbības programmas:

Nr. Pasākuma, aktivitātes, 
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds5
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
aizvērt 1.1. Augstākā izglītība un zinātne
aizvērt 1.1.1. Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība
1.1.1.1. Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei (83 projekti) APIA IZM VIAA ESF
1.1.1.3. Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai APIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.1.2. Augstākās izglītības attīstība
1.1.2.1. Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai APIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai (23 projekti) IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai (28 projekti) IPIA IZM VIAA ESF
1.1.2.2. Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana (1 projekts) APIA IZM VIAA ESF
1.1.2.2.2. Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2. Izglītība un prasmes
aizvērt 1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība
1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija (1 projekts) IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana (6 projekti) IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai (26 projekti) APIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana (1 projekts) IPIA IZM VIAA ESF
1.2.1.2. Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana (2 projekti) IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos (1 projekts) IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana (3 projekti) IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana
1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība IPIA IZM VIAA ESF
1.2.2.1.1. Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.2.1.2. Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai (1 projekts) IPIA LM NVA ESF
1.2.2.1.3. Īpašu mūžizglītības politikas jomu atbalsts IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (1 projekts) IPIA IZM VIAA ESF
1.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība IPIA IZM VIAA ESF
1.2.2.2.1. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā IPIA IZM VIAA ESF
1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība APIA IZM VIAA ESF
1.2.2.3. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana APIA IZM VIAA ESF
1.2.2.3.1. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem (1 projekts) IPIA IZM VIAA ESF
1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana (3 projekti) IPIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā (47 projekti) APIA IZM VIAA ESF
aizvērt 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā
aizvērt 1.3.1. Nodarbinātība
1.3.1.1. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi APIA EM LIAA ESF
aizvērt 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (30 projekti) APIA EM LIAA ESF
aizvērt 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība (3 projekti) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām (84 projekti) APIA EM LIAA ESF
aizvērt 1.3.1.1.5. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai (1 projekts) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.1.6. Atbalsts darba vietu radīšanai (6 projekti) APIA EM LIAA ESF
aizvērt 1.3.1.2. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai (1 projekts) IPIA EM LIAA ESF
1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana (1 projekts) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos (2 projekti) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām (1 projekts) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts (2 projekti) IPIA LM NVA ESF
1.3.1.6. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība (2 projekti) IPIA LM NVA ESF
1.3.1.8. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos APIA LM NVA ESF
aizvērt 1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste (3 projekti) APIA EM LIAA ESF
aizvērt 1.3.2. Veselība darbā
1.3.2.1. Veselības uzlabošana darbavietā, veicinot ilgtspējīgu nodarbinātību IPIA VM VEC ESF
1.3.2.2. Pētījumi un aptaujas par veselību darbā IPIA VM VEC ESF
aizvērt 1.3.2.3. Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana (1 projekts) IPIA VM CFLA ESF
aizvērt 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana
aizvērt 1.4.1. Sociālā iekļaušana
1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū (1 projekts) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem (1 projekts) IPIA LM NVA ESF
1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana (1 projekts) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem (2 projekti) IPIA LM NVA ESF
aizvērt 1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos (100 projekti) APIA LM NVA ESF
aizvērt 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana
aizvērt 1.5.1. Labāka regulējuma politika
1.5.1.1. Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana APIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.1.1.1. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē (2 projekti) IPIA FM CFLA ESF
1.5.1.1.2. Politikas pētījumu veikšana APIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (2 projekti) IPIA Vkanc SIF ESF
1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana IPIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana (21 projekti) APIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī (25 projekti) APIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana
1.5.2.1. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana IPIA Vkanc SIF ESF
1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana APIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana (2 projekti) IPIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana (133 projekti) APIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai (96 projekti) APIA Vkanc SIF ESF
aizvērt 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana
aizvērt 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem (126 projekti) IPIA VARAM VRAA ESF
aizvērt 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana (71 projekti) APIA VARAM VRAA ESF
aizvērt 1.6. Tehniskā palīdzība
aizvērt 1.6.1. Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai
1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana IPIA ESF
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
aizvērt 2.1. Zinātne un inovācijas
aizvērt 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība
aizvērt 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai (184 projekti) APIA IZM VIAA ERAF
aizvērt 2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi) (36 projekti) APIA IZM VIAA ERAF
2.1.1.3. Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība APIA IZM VIAA ERAF
aizvērt 2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras attīstība (16 projekti) IPIA IZM VIAA ERAF
aizvērt 2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai (1 projekts) IPIA IZM VIAA ERAF
aizvērt 2.1.2. Inovācijas
2.1.2.1. Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese IPIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.1.2.1.1. Kompetences centri (6 projekti) APIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti (8 projekti) APIA EM LIAA ERAF
2.1.2.1.3. Tehnoloģiju pārneses centri APIA EM LIAA ERAF
2.1.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde APIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde (80 projekti) APIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā (115 projekti) APIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.1.2.2.3. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai (3 projekti) APIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.1.2.2.4. MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma (22 projekti) APIA EM LIAA ERAF
2.1.2.3. Zinātnes un tehnoloģiju parks APIA EM LIAA ERAF
2.1.2.3.1. Rīgas zinātnes un tehnoloģiju parka (ZTP) attīstība IPIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.1.2.4. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (205 projekti) APIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.2. Finanšu pieejamība
aizvērt 2.2.1. Finanšu resursu pieejamība
aizvērt 2.2.1.1. Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos (1 projekts) IPIA EM ERAF
2.2.1.2. Stratēģisko investoru piesaiste IPIA EM LIAA ERAF
2.2.1.2.1. Biznesa eņģeļu tīkls IPIA EM LIAA ERAF
2.2.1.2.2. Vērtspapīru birža MVK APIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.2.1.3. Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai (1 projekts) IPIA EM ERAF
2.2.1.4. Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai IPIA EM ERAF
aizvērt 2.2.1.4.1. Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai (2 projekti) IPIA EM ERAF
aizvērt 2.2.1.4.2. Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai (1 projekts) IPIA EM ERAF
aizvērt 2.3. Uzņēmējdarbības veicināšana
aizvērt 2.3.1. Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes
2.3.1.1. Ārējo tirgu apgūšana IPIA EM LIAA ERAF
aizvērt 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (2893 projekti) APIA EM LIAA ERAF