1.DP: Cilvēkresursi un nodarbinātība

N.p.k.

Nosaukums

Publicēts šeit

Dok.

1.

1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF)


1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF) / angļu valodā

Eiropas Komisijas 17.12.2007. lēmums par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apstiprināšanu
Eiropas Komisijas 30.11.2006. vēstule Nr.18795 "Par darbības programmas attiecināmības sākuma datumu"

06.10.2011.

06.10.2011.


19.12.2007.

11.12.2006.

pdf

pdf (ENG)

pdf

pdf

2.

1.pielikums "Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums"

01.06.2009.

pdf

3.

2.pielikums "Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" Vides pārskats. Informatīvais ziņojums"

01.06.2009.

pdf

4.

3.pielikums "Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" Vides pārskats. Informācija par izstrādi"

01.06.2009.

pdf

5.

4.pielikums "Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" Vides pārskats. Monitorings"

01.06.2009.

pdf

6.

5.pielikums "Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Kopsavilkums"

01.06.2009.

pdf

7.

=> Darbības programmu sadaļā ''Finanšu plāns'' izmantotas tabulas ar prioritārajām tēmām, atbalsta veidiem un teritorijām, kuru nepieciešamību nosaka Ieviešanas regulas projekta II.pielikuma A un B daļa

04.10.2006.

pdf

Laika grafiks (indikatīvais) 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" grozījumiem

N.p.k.

Veiktās/plānotās darbības

Datums

1.

Grozījumi izsūtīti Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā

05.05.2009.

2.

Pieņemts Uzraudzības komitejas lēmums par grozījumiem

14.05.2009.

3.

Informatīvais ziņojums Ministru kabinetā par administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātēm

19.05.2009.

4.

Grozījumi apstiprināti Ministru kabinetā

02.06.2009.

5.

Grozījumi iesniegti Eiropas Komisijā

10.06.2009.

ES FONDU AKTIVITĀŠU MEKLĒTĀJĀ pieejama informācija par visām 2007.-2013.g. plānošanas perioda 1.darbības programmas aktivitātēm.

 

1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" finansējums ir EUR 550'653'717 jeb 12,2% no
kopējā LVL 3,18 mljrd. (EUR 4'530'447'634) finansējuma. Tas sadalīts šādi:

N.p.k.

Prioritāte

Eiropas Kopienas finansējums (EUR)

Latvijas līdzfinansējums (EUR)

Kopējais finansējums (Eiropas Kopienas + Latvijas)

%

1.

Augstākā izglītība un zinātne

125 977 913

22 231 396

148  209 309

22,9%

2.

Izglītība un prasmes

129 367 797

22 829 611

152 197 408

23,5%

3.

Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā

182 329 656

41 305 971

223 635 627 

33,1%

4.

Sociālās iekļaušanās veicināšana

42 287 634

 7 462 523

49 750 157 

7,7%

5.

Administratīvās kapacitātes stiprināšana

52 410 000

 9 248 823

61 658 823

9,5%

6.

Tehniskā palīdzība

 18 280 717

3 226 009

21 506 726 

3,3%

 

Kopā

EUR 550 653 717

EUR 106 304 333

EUR 656 958 050

100%

                                                               
                                                                   Avots: Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (sadaļa "Finanšu plāns")
 

 

Darbības programmas projekta kopsavilkums

1. RISINĀMĀ JAUTĀJUMA BŪTĪBA

Lai nodrošinātu struktūrfondu (turpmāk – SF) un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) kvalitatīvu apguvi, līdz 2007.gadam ir jāsagatavo visi nepieciešamie plānošanas dokumenti un normatīvie akti, kas nodrošinātu SF un KF apguves uzsākšanu.

Atbilstoši SF un KF vispārējās regulas projektam tiek piedāvāts plānošanu īstenot 3 līmeņos – Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmeņa stratēģija jeb Kopienas stratēģiskās vadlīnijas, dalībvalstu stratēģija jeb Valsts stratēģiskais ietvardokuments un dalībvalstu darbības programmas (turpmāk – DP). Papildus tam Latvija paredz izveidot nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu – Darbības programmu papildinājumu, kas hierarhiski būtu pakārtots DP un kas noteiktu tehniska līmeņa DP ieviešanas informāciju.

2007.gada 23.oktobrī Ministru kabinetā ir apstiprināts Valsts stratēģiskā ietvardokuments 2007.-2013.gadu periodam  (turpmāk – VSID).  VSID uzskaitīto problēmjautājumu risināšanai un VSID izklāstīto mērķu sasniegšanai SF un KF investīcijas Latvijā vadāmas ar trīs DP palīdzību:

 • ESF DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība";
 • ERAF DP "Uzņēmējdarbība un inovācijas";
 • ERAF un KF kopējā DP "Infrastruktūras un pakalpojumi".

DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros sniegtā atbalsta pamatvirzieni ir izglītības un zinātnes attīstība, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšana un administratīvās kapacitātes stiprināšana.

Lai nodrošinātu zinoša, prasmīga un darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu, sniegtu iespējas attīstīt un papildināt zināšanas visām sabiedrības grupām, kā arī nostiprinātu cilvēku potenciālu zinātnei un pētniecībai, darbības programmas ietvaros tiks veicināta zinātnes intelektuālā potenciāla attīstība, augstākās izglītības kvalitāte un tās atbilstība darba tirgus prasībām, kā uzlabota profesionālā un vispārējā izglītība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta visu līmeņu izglītības pieejamības nodrošināšanai visām sabiedrības grupām.

Savukārt, lai veicinātu iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos un noturēšanos darbaspēka tirgū, tiks uzlabota iedzīvotāju konkurētspēja darba tirgū, atbalstīta iedzīvotāju pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšana, kā arī būtisks uzsvars tiks likts uz darba drošības paaugstināšanu un vienlīdzīgu iespēju darba tirgū nodrošināšanu visām sabiedrības grupām. Papildus tam tiks veikti preventīvi un profilaktiski pasākumi sabiedrības veselības līmeľa paaugstināšanai, kā arī īpaša uzmanība tiks pievērsta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai sociālās atstumtības riska grupām.

Tiks uzlabota arī valsts, reģionālā un vietējā līmeľa pārvaldes institūciju kapacitāte, nodrošinot to darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un veicinot to sniegto pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai, kā arī atbalstot valsts, reģionālā un vietējā līmeľa pārvaldes, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā.

Izglītības jomā galvenās problēmas ir:

 • liels skolnieku īpatsvars ar zemu pamatprasmju līmeni un nepietiekams īpatsvars ar augstu kompetences līmeni;
 • disproporcija starp vispārējās izglītības un profesionālās izglītības ceļa izvēli pēc pamatskolas;
 • profesionālās izglītības saturs, pedagogu kompetence un programmu īstenošanas kvalitāte joprojām neatbilst darba tirgus prasībām;
 • studējošo un sagatavoto speciālistu skaita lielas disproporcijas - vairāk nekā puse no studējošajiem studē sociālajās zinātnēs, nepietiekošs ir studējošo skaits dabas zinātnēs, inženierzinātnēs, tehnoloģijās, medicīnas un veselības aprūpes studijās;
 • pedagogu un akadēmiskā personāla novecošanās un jaunu mācībspēku trūkums;
 • vāji attīstīta neformālās izglītības sistēma, jo ir nepietiekams profesionāli orientēts mūžizglītības piedāvājums;
 • nepietiekoša darba devēju līdzdalība cilvēkresursu attīstībā;
 • nepietiekams tādu izglītības iestāžu īpatsvars, kur nodrošināta pieejamība izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī nepietiekama bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrēšana kopējā izglītības plūsmā.

Nodarbinātības un bezdarba galvenās VSID uzskaitītās problēmas ietver:

 • darba tirgū vērojamas reģionālās atšķirības;
 • darbaspēka izglītības kvalitāte, prasmes un iemaņas neatbilst darba devēju prasībām;
 • potenciālais darbaspēka trūkums saskaņā ar demogrāfiskajām prognozēm pēc 2010.gada, kas būs saistīts arī ar būtiskām izmaiņām darbaspēka vecuma struktūrā, strauji samazinoties jauniešu skaitam un pieaugot vecu cilvēku skaitam;
 • ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir augstāks par vidējo ES rādītāju;
 • vērojamas dzimumu diskriminācijas pazīmes darba tirgū;
 • kvalificēta darbaspēka trūkums atsevišķās tautsaimniecības nozarēs (piem., būvniecībā) un darbaspēka aizplūšana gk. uz Rietumeiropu;
 • zema iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un pašnodarbināto iedzīvotāju skaits.

Sociālās iekļaušanas galvenās problēmas ir:

 • jauniešiem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem ir lielāks risks nekā citiem iedzīvotājiem, kļūt par ilgstošajiem bezdarbniekiem viņu nepietiekamo prasmju un darba tirgum neatbilstošās izglītības dēļ;
 • sieviešu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriešanos darba tirgū apgrūtina kvalifikācijas un prasmju novecošanās pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, kā arī darba devēju uzskati par sieviešu darba ražīguma krišanos un negatīva attieksme pret iespēju strādāt nepilnu darba laiku;
 • bijušo ieslodzīto nespēja integrēties darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
 • nav pietiekami attīstīta sociālā atbalsta un palīdzības sniegšanas sistēma personām, inficētām ar HIV/AIDS, kā arī viņu ģimenes locekļiem un tuviniekiem.

Veselības aprūpes jomā, kas ir būtisks darbaspēka kvalitātes jautājums, galvenās problēmas ir šādas:

 • salīdzinājumā ar ES vidējiem rādītājiem Latvijā ir kritiska situācija ar saslimstības līmeni, analizējot dažādas slimības (tuberkuloze, AIDS, onkoloģiskās slimības u.c.) ar tendenci pēdējos 4 gados pieaugt;
 • Latvijā pēdējo 4 gadu laikā ir dubultojies reģistrēto arodslimību skaits;
 • Latvijā ir augstākais mirstības līmenis starp ES dalībvalstīm, īpaši asinsvadu un sirds slimību dēļ;
 • zems iedzīvotāju veselības stāvokļa pašnovērtējums;
 • faktiski gandrīz 32% no nodarbinātajiem ārstiem ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, kas tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies, un tos pakāpeniski nomainīs ārsti vecuma grupā līdz 35 gadiem, kura ir skaitliski mazāka - tikai 11,5%.

Administratīvās kapacitātes jomā galvenās problēmas ir:

 • nepietiekama politikas plānošanas sasaiste ar nacionālā līmeņa un ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentiem;
 • ierobežota spēja teritoriju attīstības plānu izstrādei un ieviešanai;
 • ierobežota publiskās pārvaldes institūciju aktivitāte kvalitātes sistēmu veidošanā, modernas politikas veidošanā un administrēšanas formu piemērošanā;
 • neapmierinoša publisko pakalpojumu kvalitāte atsevišķās nozarēs, pakalpojumu vājā organizācija, zemā kvalitāte un efektivitātes trūkumi reģionālā un vietējā līmenī;
 • zema personāla atlases un citu personālvadības funkciju izpildes kvalitāte, trūkst stratēģiskas pieejas, cilvēkresursu attīstības plānošanas, netiek izmantotas privātajā sektorā plaši lietotās mūsdienīgās personālvadības pieejas.

2. PIEDĀVĀTAIS RISINĀJUMS

Eiropas Sociālā fonda DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ir vērsta uz izglītības un zinātnes attīstību, nodarbinātības un sociālās iekļaušanās veicināšanu, vesela darbaspēka veidošanu un administratīvās kapacitātes stiprināšanu, līdz ar to risinot iepriekš minētās problēmas.

DP aptver tās prioritātes, kuru īstenošanā paredzēts piesaistīt Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Tomēr stratēģijas īstenošana nav skatāma atrauti no kopējās valsts attīstības politikas un pasākumiem, kas tiks īstenoti pārējās divās SF un KF līdzfinansētajās DP, kā arī pasākumiem, kas tiks īstenoti neatkarīgi no fondu atbalsta (piemēram, no valsts, pašvaldību un citiem finanšu avotiem), vai pasākumiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar finansiālām investīcijām (izmaiņas nozaru politikās, normatīvajos aktos, vai administrācijā). Minētie pasākumi tiek aplūkoti Nacionālajā attīstības plānā, Latvijas Nacionālajā Lisabonas programmā, Tautsaimniecības vienotajā stratēģija un citos politikas plānošanas dokumentos.

DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ir šādas prioritātes:

 • 1.prioritāte "Augstākā izglītība un zinātne" (ESF);
 • 2.prioritāte "Izglītība un prasmes" (ESF);
 • 3.prioritāte "Nodarbinātības veicināšana un Veselība darbā" (ESF);
 • 4.prioritāte "Sociālās iekļaušanās veicināšana" (ESF);
 • 5.prioritāte "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" (ESF);
 • 6.prioritāte "Tehniskā palīdzība" (ESF).

DP iekļauta stratēģija, prioritāšu apraksti, tām pakārtoto pasākumu apraksti, finansējuma sadalījums pa prioritātēm un gadiem, ieviešanas apraksts. Pasākumu apraksti ietver pasākuma mērķi, pamatojumu, pasākuma mērķa grupas, sinerģiju, iepriekšējo atbalstu, aktivitāšu aprakstu. Īpaši tiek izdalīta pasākuma saskaņa ar horizontālajām prioritātēm – teritorijas līdzsvarotu attīstību, vienādām iespējām, makroekonomisko stabilitāti, ilgtspējīgu attīstību, Rīgas starptautisko konkurētspēju un informācijas sabiedrību. Tāpat tiek sniegta informācija par lielajiem projektiem un valsts atbalstu.
 
DP ir izstrādātas sadarbībā ar ES fondu vadībā iesaistītajām nozaru ministrijām un konsultējoties ar sociālajiem partneriem, reģionu pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Sākot ar 2006.gada februāra sākumu, DP sagatavošanas process, izmantojot Finanšu ministrijas administrēto ES fondu Internet mājas lapu www.esfondi.lv, ir ticis padarīts iespējami caurskatāms, publicējot Internet mājas lapā gan nozaru ministriju priekšlikumus DP pasākumu aprakstiem, gan saņemtos komentārus par tiem un regulāri atjaunojot un papildinot informāciju. Tādējādi ikvienam interesentam ir bijusi iespēja iepazīties ar aktualitātēm un līdzdarboties DP sagatavošanas procesā, izsakot komentārus un priekšlikumus par DP pasākumiem. Paralēli MK 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 „Ministru kabineta Kārtības rullis” noteiktajam saskaņošanas procesam, tiek uzsākta arī pēdējais sabiedriskās apspriedes posms.

3. POLITIKAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAI PAPILDUS NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS UN PAREDZĒTIE FINANSĒŠANAS AVOTI

DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" finansēšanas avots ir Eiropas Sociālais fonds. Atbilstoši SF un KF vispārējās regulas nosacījumiem ES maksimālais līdzfinansējums ir 85% no publiskā finansējuma. Tam līdzās nodrošināms valsts budžeta, kā arī privātais finansējums. 

Detalizētāka informācija par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" izstrādi


 

 

Dperacionālās programmas un programmu papildinājumi apskatāmi PDF formātā, to atvēršanai nepieciešama Adobe Reader programma, kuru bez maksas var lejuplādēt  šeit.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu